Wyzwanie z @urqueeen

Nowy Rok – Nowe Wyzwanie – sprawdźcie co przygotowaliśmy dla Was w styczniu.

Tym razem rządzi tu nie kto inny, jak właśnie URQUEEEN! W jej wyzwaniu gracze mogą wygrać konsolę nowej generacji, którą sami wybiorą. Jak? Sprawdźcie poniżej!

Zadanie dla Was – Pokaż, że jesteś graczem nie pisząc, że jesteś graczem – powiedzcie coś po gejmersku, zdradźcie najlepsze gamingowe doświadczenie, opiszcie sytuacje, którą zrozumieją tylko gracze – casualowi, profesjonalni – bez znaczenia!

Na Wasze kreatywne i zabawne odpowiedzi czekam do 20 stycznia włącznie!

@urqueeen
@urqueeen
 • Miejsce I: MlodySWS
 • Miejsce II: ADEWE
 • Miejsce III: kubicon
 • Miejsce IV: LoovEmi
 • Miejsce V: vangreg
 • Miejsce VI: MaD Harpagan

Laureaci

O co chodzi
w tym wyzwaniu?

 • Punkt 1: Odpal KREATYWNOŚĆ.
 • Punkt 2: Podejmij wyzwanie: Pokaż, że jesteś graczem nie pisząc, że jesteś graczem, czyli…
 • Punkt 3: …opowiedz wybraną przez siebie historię, żart, śmieszną sytuację, największe marzenie – pokaż, że jesteś graczem.
 • Punkt 4: Podpisz swoją pracę.

Zobacz jak zgłosić pracę poniżej!

Oglądaj
na żywo

Zobacz jak ze swoimi wyzwaniami poradzi sobie UrQueeen. Oglądaj na Twitch i dołącz do zabawy.

Co do wygrania?

 • MIEJSCE I Dowolnie wybrana konsola najnowszej generacji: PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch.
 • MIEJSCE II – VI Kontroler do dowolnie wybranej konsoli (podstawowa wersja): PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch.

Jak wziąć
udział?

 • Punkt 1: Odpowiedz na zadanie konkursowe „Pokaż, że jesteś graczem, nie pisząc, że jesteś graczem”.
 • Punkt 2: Zgłoszenie nie może przekraczać 1500 znaków (nie wliczając spacji).
 • Punkt 3: Zgłoszenie musi być zapisane w formacie .doc, .docx, .odt lub .txt.
 • Punkt 4: Zgłoszenie można przedstawić w dowolnej formie tekstowej.
 • Punkt 5: Zgłoszenie należy przesłać za pomocą formularza konkursowego, dostępnego na stronie.
 • Punkt 6: Pracę można zgłaszać do 20.01.2022 włącznie.  Regulamin wyzwania

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs organizowany jest przez firmę GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości), (zwanej dalej: „Organizatorem”).
  2. Konkurs organizowany jest na zlecenie mBank S.A. Bankowość Detaliczna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 18, kodzie pocztowym 00-850 (zwanym dalej: „Zleceniodawcą”).
  3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
  4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w konkursie jest prawo polskie.

  UCZESTNIK KONKURSU

  1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej: „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:
   • ukończyła osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła trzynaście (13) lat i posiada zgodę swojego opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie;
   • zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest jej obywatelem;
   • zapoznała się z brzmieniem regulaminu i zaakceptowała jego treść;
   • spełniła Warunki Uczestnictwa;
   • wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie lub jej opiekun prawny wyraził zgodę na przetwarzanie tych danych.

  SZCZEGÓŁY KONKURSU

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej: https://wyzwaniambanku.pl/, w sekcji poświęconej konkursowi o nazwie “Wyzwania Twórców: Wyzwanie UrQueeen”: https://wyzwaniambanku.pl/challenges/wyzwanie-urqueeen. Obie strony stworzone są przez Organizatora.
  2. Konkurs rozpoczyna się 07.01.2022 roku. Okres zgłaszania Prac Konkursowych trwa do 20.01.2022 roku włącznie. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia okresu zgłaszania Prac Konkursowych.
  3. Konkurs polega na przesłaniu zgłoszenia do zadania konkursowego: „Pokaż, że jesteś graczem, nie pisząc, że jesteś graczem”. Zgłoszenie konkursowe musi być pracą tekstową.
  4. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:
   • zgłoszenie można przedstawić w dowolnej formie tekstowej (wiersz, opowiadanie, poradnik, piosenka, esej i inne);
   • tekst nie może przekraczać limitu 1500 znaków (nie wliczając spacji);
   • pracę należy podpisać (np. swoim nickiem);
   • zgłoszenie tekstowe musi być zapisane w formacie .doc, .docx, .odt lub .txt jako załącznik w formularzu dostępnym na stronie https://wyzwaniambanku.pl/challenges/wyzwanie-urqueeen/#form.
  5. W konkursie niedozwolone jest wystawienie prezentowanych już wcześniej prac tekstowych. Zgłoszenie musi zostać wykonane na potrzeby konkursu.
  6. W przypadku niespełnienia wymagań technicznych przedstawionych w punktach 9, 10 i 11 zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
  7. Uczestnik zachowuje prawo do publikacji pracy konkursowej we własnych mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest itd. oraz blogach.

  ZGŁOSZENIE

  1. Zgłoszenie przyjmowane jest przez formularz dostępny na stronie wyzwania (https://wyzwaniambanku.pl/challenges/wyzwanie-urqueeen/#form) i musi zawierać:
   • podpis (ksywka, imię i nazwisko, inicjały, itp);
   • maila kontaktowego;
   • pracę konkursowa zgodna z wymaganiami Regulaminu;
   • zaznaczoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić maksymalnie jedną pracę.
  2. Aby dane zgłoszenie zostało zakwalifikowane do udziału w Konkursie i podlegało ocenie, musi być przekazane w terminie wskazanym w pkt. 8, zgodnie z wytycznymi postawionymi w pkt. 9, 10 i 11, a ponadto:
   • nie może naruszać dobrych obyczajów przyjętych w społecznościach internetowych,
   • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich; tyczy się to także praw autorskich do oficjalnych materiałów Zleceniodawcy,
   • nie może nawiązywać do alkoholu, narkotyków lub intymnych części ciała, a ponadto przekleństw i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Niedopuszczalne jest także umieszczanie tych słów w wersji ocenzurowanej.
  3. Z chwilą zakwalifikowania zgłoszenia, staje się ono Pracą Konkursową, a użytkownik staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), a ponadto oświadcza, że:
   • jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej i posiada do niej wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie;
   • oświadcza, że Praca Konkursowa jest zgodna z niniejszym Regulaminem, nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich;
   • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
   • udziela nieodpłatnej niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora oraz Zleceniodawcy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a także zezwala na potencjalne wykorzystanie Pracy Konkursowej w części lub w całości, na wszelkich polach eksploatacji, które zostały wymienione w punkcie 21 „Przeniesienie Praw Autorskich” tego Regulaminu.
  4. W wypadku naruszenia praw autorskich, bądź majątkowych Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
  5. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie i z odbiorem Nagrody.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
   • osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu;
   • osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

  PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

  1. Z chwilą przedstawienia zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy nieograniczonej w czasie i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, obejmującej w najpełniejszym dopuszczalnym prawem zakresie, wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
   • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
   • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
   • wprowadzanie do obrotu;
   • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych;
   • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów w tym serwisów społecznościowych – odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
   • publiczne wykonywanie;
   • publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, iPod, iPhone, itp.);
   • wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa;
   • nadawanie drogą emisji telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych;
   • remitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
   • rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xDSL, Ethernet;
   • wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy.

  NAGRODA

  1. Nagrodami w konkursie są:
   • Miejsce I - Dowolnie wybrana konsola (PlayStation 5, konsola Xbox Series X, konsola Nintendo Switch);
   • Miejsca II - VI - Kontroler do dowolnie wybranej konsoli (podstawowa wersja): PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch.
  1. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego rodzaju.
  2. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

  TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I PRZEKAZANIA NAGRÓD

  1. Sponsorami nagrody w Konkursie są Organizator oraz Zleceniodawca.
  2. Wysyłka nagród rzeczowych prowadzona jest tylko na terenie Polski.
  3. W przypadku wyboru przez Zwycięzcę miejsca I konsoli PlayStation 5 lub Xbox Series X podatek od nagrody odprowadza Organizator. W przypadku wyboru konsoli Nintendo Switch podatek nie jest odprowadzany.
  4. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora, spośród wszystkich zgłoszonych prac, spełniających warunki podane w konkursie.
  5. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu – za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej w odpowiedzi na wiadomość z pracą konkursową.
  6. Zwycięzcy zostaną poproszeni o:
   • rejestrację na stronach internetowych Organizatora. Darmowy profil w serwisie GRY-OnLine.pl można założyć na stronie: https://www.gry-online.pl/rejestracja.asp;
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie pozostałych danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”);
   • uzupełnienie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” niezbędnych do doręczenia nagrody (przycisk „uaktualnij/zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”). Dane niezbędne do wydania nagrody, przetwarzane w konkursie to:
    • Miejsce I
     - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu Zwycięzcy w celu wysyłki nagrody, a także data urodzenia, numer PESEL, nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania w celu prawidłowego odprowadzenia podatku od nagrody; (jeśli dotyczy).
    • Miejsca II - VI - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu Zwycięzcy w celu wysyłki nagrody.
  7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w 2022 roku z uwagi na sytuację pandemiczną istnieją poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw produktów technologicznych co może mieć wpływ na fizyczną dostępność w sieci sprzedaży jednej lub więcej z oferowanych do wyboru nagród. Wydanie Nagrody nastąpi więc:
   • w przypadku dostępności nagrody – po przekazaniu przez Zwycięzcę danych niezbędnych do jej wydania, nie później niż w terminie 21 dni roboczych od przekazania tych danych Organizatorowi;
   • w przypadku braku dostępności nagrody niezależnej od Organizatora, na dzień przekazania przez Zwycięzcę niezbędnych danych – w pierwszym możliwym terminie, przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach.
  8. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie:
   • możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;
   • możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.
  9. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 2 (dwóch) dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których obiektywnie i przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej.
  2. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności GRY-Online można znaleźć na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12 w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.
  3. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcom Nagród oraz odprowadzenia podatku od nagrody, będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:
   • UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzców w celach dostarczenia nagrody);
   • Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, adres, PESEL i adres Urzędu Skarbowego w celach rozliczenia).
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania podczas trwania konkursu.
  5. Wszelkie pytania dotyczące przeprowadzania konkursu należy kierować na adres [email protected] wraz z dopiskiem „Pytania – Konkurs Wyzwanie mBank - UrQueeen”.
  6. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców na adres Organizatora (podany w pkt. 1 Regulaminu) lub na adres [email protected] wraz z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Wyzwanie mBank - UrQueeen”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., mBank S.A. Bankowość Detaliczna, firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
   • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
   • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
  9. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem pierwszym powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem https://wyzwaniambanku.pl/challenges/wyzwanie-urqueeen/ z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.
  10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 40. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Konkursu.
  11. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
  Rozwiń cały regulamin
  Zwiń regulamin

  Poprzednie wyzwania

  Wyzwanie @nieuczesana
  Wyzwanie: @nieuczesana
  wyzwanie zakończone
  Wyzwanie Kaluch & Mandzio
  Wyzwanie: Kaluch & Mandzio
  wyzwanie zakończone
  Wyzwanie retrowyzwanie
  Wyzwanie: retrowyzwanie
  wyzwanie zakończone
  Wyzwanie @pago
  Wyzwanie: @pago
  wyzwanie zakończone
  Wyzwanie @diables
  Wyzwanie: @diables
  wyzwanie zakończone
  Wyzwanie @mandzio
  Wyzwanie: @mandzio
  wyzwanie zakończone
  Wyzwanie @nieuczesana
  Wyzwanie: @nieuczesana
  wyzwanie zakończone
  Wyzwanie @urqueeen
  Wyzwanie: @urqueeen
  wyzwanie zakończone
  Wyzwanie
  Wyzwanie graficzne
  wyzwanie zakończone
  Wyzwanie @pago
  Wyzwanie: @pago
  wyzwanie zakończone
  Wyzwanie TVGRYpl
  Wyzwanie: TVGRYpl
  wyzwanie zakończone

  Przydatne dokumenty

  Nota prawna

  To nie jest oferta.

  Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

  Promocja „eKonto osobiste plus premia – edycja IV”

  Promocja „eKonto osobiste plus premia – edycja IV” trwa od 30.06.2022r. do 31.01.2023r. Do Promocji można przystąpić w terminie od 30.06.2022r. do 28.09.2022r., spełniając w okresie, w którym możesz przystąpić do Promocji, poniższe warunki:

  1) jesteś nowym Klientem Banku,

  2) złożysz wniosek o otwarcie eKonta osobistego wraz z wnioskiem o wydanie Karty,

  3) na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części MOJE OŚWIADCZENIA,

  4) zawrzesz indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).

  W Promocji może wziąć udział Nowy klient banku, czyli osoba, która począwszy od 01.01.2020r. nie była i nadal nie jest Posiadaczem lub Współposiadaczem:

  - rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub

  - rachunku oszczędnościowego

  o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017

  Nagrodą w Promocji są:

  • Premia za szybki Wpływ i Transakcje w wysokości 100 zł,
  • Premia I za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,
  • Premia II za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,
  • Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez selfie albo e-dowód w wysokości 150 zł,
  • Bonus za otwarcie konta dla dziecka w wysokości 100 zł.

   

  Dodatkowo możesz otrzymać Promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości:

  • 6,5% w skali roku do kwoty 20 000 zł dla klientów, którzy otworzą eKonto osobiste przez selfie albo e-dowód,
  • 6% w skali roku do kwoty 20 000 zł dla klientów, którzy otworzą eKonto osobiste w inny sposób niż przez selfie albo e-dowód.

   

  Oprocentowanie środków przewyższających kwotę 20 000 zł na rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie Moje cele wynosi 0,5% w skali roku.

  Łączna wartość Premii za szybki Wpływ i Transakcje, Premii I/II za Wpływ i Transakcje oraz Bonusa za otwarcie eKonta osobistego na selfie albo przez e-dowód a także Bonusa za otwarcie konta dla dziecka wynosi maksymalnie 450 zł.

  Łączna wartość Premii wynosi maksymalnie 200 zł. Łączna wartość Bonusów wynosi maksymalnie 250 zł.

  Premie i Bonusy są niezależnie od siebie, np. możesz zyskać wszystkie Premie i Bonusy, czyli łącznie 450 zł. Jednak również możesz otrzymać jedną z Premii/Bonusu w zależności od tego jakie i kiedy spełniłeś warunki.

  Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz warunki:

  • zrobisz Wpływ na Twoje eKonto osobiste w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otwarcia,
  • zrobisz minimum 8 Transakcji. Transakcje wykonasz w miesiącu otwarcia eKonta osobistego i/lub w kolejnym miesiącu,
  • Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

  Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w czerwcu i wykonałeś Wpływ w ciągu 7 dni oraz zrobiłeś wymaganą liczbę Transakcji w czerwcu i/lub lipcu, to Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca sierpnia.

   

  Premię I/II za Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli spełnisz łącznie warunki:

  • zrobisz Wpływ na Twoje eKonto osobiste odpowiednio w drugim/trzecim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta osobistego,
  • zrobisz minimum 8 Transakcji odpowiednio w drugim/trzecim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta osobistego,
  • Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

  Premię I/II za Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca trzeciego/czwartego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w czerwcu, wykonałeś Wpływ i Transakcje w sierpniu/wrześniu, to odpowiednio Premię I/II za Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca września/października.

  Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez selfie albo e-dowód otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:

  • otworzysz eKonto osobiste przez selfie albo e-dowód,
  • zrobisz Wpływ na Twoje eKonto osobiste w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otwarcia,
  • zrobisz minimum 8 Transakcji. Transakcje wykonasz w miesiącu otwarcia eKonta osobistego i/lub w kolejnym miesiącu,
  • Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

  Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez selfie albo e-dowód otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w czerwcu i wykonałeś Wpływ w ciągu 7 dni oraz zrobiłeś wymaganą liczbę Transakcji w czerwcu i/lub lipcu, to za otwarcie eKonta osobistego przez selfie albo e-dowód otrzymasz do końca sierpnia

   

  Bonus za otwarcie konta dla dziecka otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:

  • otworzysz eKonto osobiste,
  • następnie otworzysz konto dla dziecka do końca pierwszego miesiąca następującego po otwarciu eKonta osobistego.

   

  Bonus za otwarcie konta dla dziecka otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w czerwcu i w lipcu otworzyłeś konto dla dziecka to to bonus otrzymasz do końca sierpnia

   

  Dodatkowo, nagrodą w promocji jest Promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele.

  Będzie obowiązywało od dnia otwarcia rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele przez trzy kolejne pełne miesiące kalendarzowe (np. jeżeli otworzysz rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele 30.06.2022 r., to Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało w ostatnich dniach czerwca, w lipcu, sierpniu i wrześniu).

  Po tym okresie środki na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele będą oprocentowane zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A

  Promocyjne oprocentowanie na rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie Moje cele naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń. Warunek jest sprawdzany ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odniesieniu do wszystkich rachunków umożliwiających regularne oszczędzanie, powiązanych z tym samym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (np. jeżeli masz eKonto, do którego podpięte są rachunki do regularnego oszczędzania Moje cele i ostatniego dnia czerwca miałeś na nich 300zł, aby mieć Promocyjne oprocentowanie na koniec lipca, na tych rachunkach musisz mieć o 100zł więcej niż ostatniego dnia czerwca.

   

  Jeżeli przekształcisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, z dniem przekształcenia Rachunku, promocja przestanie Cię obowiązywać.

  Szczegółowe warunki uczestnictwa w promocji oraz warunki otrzymania Premii i Bonusów opisaliśmy w Regulaminie promocji „eKonto osobiste plus premia – edycja IV” zamieszczonym na stronie: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-promocji-ekonto-osobiste-plus-premia-edycja-iv-31-01-2023.pdf

  Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

   

  eKonto osobiste to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę przy 350 zł transakcji nią w miesiącu (lub 7 zł przy braku spełnienia tego warunku), 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 2,50 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.

   

  Do promocji „I możesz więcej – VIII edycja”

  Do promocji „I możesz więcej – VIII edycja” można przystąpić od 29.06.2022 roku do 28.09.2022 roku. Promocja obowiązuje od 29.06.2022 roku do 31.12.2022 roku i jest skierowana do nowych klientów Banku, mających ukończone 18 lat, którzy w okresie, w którym można przystąpić do promocji, złożą promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto możliwości (konto promocyjne) wraz z wnioskiem o wydanie debetowej karty płatniczej (karta), zaakceptują oświadczenia zawarte na ww. wniosku oraz zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych. Definicję nowego klienta określa Regulamin Promocji. Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki uczestnictwa, może otrzymać premie w wysokości do 350 zł w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym otwarto konto promocyjne. Warunkiem przyznawania premii jest spełnienie warunków od dnia otwarcia konta promocyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego: wykonanie minimum czterech płatności telefonem przy pomocy aplikacji Google Pay lub Apple Pay, do których dodana jest karta wydana do konta promocyjnego, lub przez BLIK zbliżeniowy, wykonanie minimum czterech przelewów na numer telefonu oraz aktywny cel oszczędnościowy. Za aktywny cel oszczędnościowy rozumiemy rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie, powiązany z kontem promocyjnym, którego saldo w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego wynosi przynajmniej 50 zł. Za spełnienie powyższych trzech warunków Uczestnik Promocji otrzymuje dodatkową premię 140 zł. Premię 150 zł za otwarcie konta przez selfie albo przez e-dowód otrzymasz, jeżeli otworzysz eKonto możliwości na selfie albo przez e-dowód oraz spełnisz warunki otrzymania premii I (czyli minimum 4 płatności telefonem), premii II (czyli minimum 4 przelewy na telefon) oraz premii III (czyli aktywny cel oszczędnościowy).

  Dodatkowo możesz otrzymać Promocyjne oprocentowanie na rachunku Moje Cele w wysokości:

  1) X% w skali roku do kwoty XX dla klientów, którzy otworzą eKonto możliwości przez selfie albo e-dowód,

  2) X% w skali roku do kwoty XX dla klientów, którzy otworzą eKonto możliwości w inny sposób niż przez selfie albo e-dowód.

  Oprocentowanie środków przewyższających kwotę XX na rachunku Moje Cele wynosi 0,5% w skali roku.

  Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało od dnia otwarcia rachunku do regularnego oszczędzania przez trzy kolejne pełne miesiące (np. jeżeli otworzysz rachunek Moje Cele 30.07.2022 r., to promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało w ostatnich dniach lipca, w  sierpniu, wrześniu i październiku). Po tym okresie środki na rachunku Moje Cele będą oprocentowane zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

  Promocyjne oprocentowanie na rachunku Moje Cele naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń. Warunek jest sprawdzany ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odniesieniu do wszystkich rachunków umożliwiających regularne oszczędzanie, powiązanych z tym samym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (np. jeżeli masz eKonto, do którego podpięte są rachunku Moje Cele i ostatniego dnia sierpnia miałeś na nich 300 zł, aby mieć promocyjne oprocentowanie na koniec września, na tych rachunkach musisz mieć o 100 zł więcej niż ostatniego dnia sierpnia.

  Szczegółowe zasady przyznania i wypłaty premii zostały opisane w Regulaminie Promocji „I możesz więcej - VIII edycja” zamieszczonym na: www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/i-mozesz-wiecej-viii-edycja.pdf

   

  eKonto możliwości to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę, 0 zł za wypłaty kartą na dowolną kwotę ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Szczegółowe informacje dotyczące eKonta możliwości są umieszczone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym na www.mBank.pl/m

   

  Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konta osobiste w mBanku S.A., są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na stronie www.mBank.pl/lp/regulaminy-kont

   

  Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na www.mBank.pl/indywidualny/karty/karty-debetowe/karta-do-ekonta. Pamiętaj, że mBank udostępnia aplikację tylko za pomocą autoryzowanych sklepów – App Store (iOS - Apple), Google Play (Android), AppGallery dla telefonów Huawei. Do pobrania oraz aktualizacji aplikacji używaj zawsze tych sklepów, ponieważ znajdujące się tam programy są cyfrowo podpisane i przechodzą proces weryfikacji, a więc gwarantują Ci bezpieczeństwo. Nigdy nie pobieraj aplikacji z niezaufanych źródeł! Nową aplikację możesz pobrać jeśli Twoje urządzenie ma system operacyjny w wersji minimum Android 7.0 lub iOS 13.0 (lub nowsze). Zapoznaj się z polityka prywatności aplikacji mobilnych https://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/polityka-prywatnosci-mobile.html Zapoznaj się z polityką prywatności aplikacji mobilnych. Więcej informacji na: https://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/polityka-prywatnosci-mobile.html Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem umożliwiającym regularne oszczędzanie, znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku, dostępnych na stronie www.mBank.pl/cele/2, w placówkach mBanku oraz u operatorów mLinii.

   

  Opłata za kartę debetową Visa Me wydaną do rachunku dla osób od 13 do 24 lat wynosi 0 zł. Dla Klientów korzystających z rachunków eKonto możliwości wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą z w danym miesiącu kalendarzowym są bezpłatne. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony rachunek, kartą debetową Visa Me, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. Dedykowana grafika jest dostępna dla kart debetowych Visa Me. Zasady umieszczania grafik określa Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową Visa Me, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Opłata interchange dla kart debetowych mBanku wynosi 0,2 % wartości transakcji.

   

  Szczegóły dotyczące usług płatniczych i systemu płatności BLIK zawiera Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępny na https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/konta/uslugi-platnicze

  Cykliczne rabaty, dalej nazywane mOkazje

  Aktualna lista mOkazji dostępna jest w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej mBanku. W przypadku mOkazji oferowanych klientom w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej mBanku w ramach promocji własnych Banku, maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu pieniędzy lub wartość innych korzyści w ramach jednej transakcji płatniczej nie może przekroczyć kwoty 1 000 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 1 000 zł, wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Zwrot z transakcji nastąpi odpowiednio do 75 dni od daty zaksięgowania transakcji spełniającej warunki tej mOkazji na rachunek klienta, którego jest posiadaczem, i z którego została wykonana płatność za zakupy w mOkazjach. W przypadku mOkazji oferowanych klientom w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej w ramach promocji własnych Banku połączonych z promocjami partnerów mBanku, korzyści przyznawane przez partnera mOkazji inne niż zwrot na rachunek klienta, udzielane są zgodnie z § 6 pkt.1 Regulaminu programu mOkazje. Jeśli korzyści określone w danej promocji są inne niż zwrot pieniędzy oraz przyznaje je i rozlicza bezpośrednio partner nie stosujemy limitu wartości 1000 złotych przy jednej transakcji płatniczej.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące mOkazji określa Regulamin programu mOkazje dostępny na www.mBank.pl/mOkazje

   

  Konto od graczy dla graczy

  Konto dla graczy zaprojektowali gracze w wieku 13- 30 lat na warsztatach organizowanych przez mBank S.A., w czerwcu 2021r. Benefity konta, oceniało na panelu online 600 graczy w wieku 13- 30 lat. Badanie na panelu online, przeprowadziła firma Beyound Sp. z o.o. na zlecenie mBank S.A. w lipcu 2021r.