Wyzwanie z @pago vol. 2

Mateusz znany jest z tego, że pewne rzeczy mu po prostu nie wychodzą.
Idealnym tego przykładem było jego pierwsze spektakularnie nieudane podejście do egzaminu na prawo jazdy lub niefortunny unboxing iPhone w trakcie live.

Wierzymy że jest więcej takich osób jak Mateusz na tym świecie! Teraz Twoja kolej!

Podziel się swoją najbardziej pechową historią związaną z grami wideo!

Dla największych pechowców przewidujemy nagrody na osłodę! 😀

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 28 marca włącznie!

@donpago
@donpago
 • Miejsce I: Bartek W.
 • Miejsce II: Marcin P
 • Miejsce III: Mk’
 • Miejsce IV: Cz. Sandra
 • Miejsce V: Edyta W.
 • Miejsce VI: Mateusz K.

Laureaci

Oglądaj
na żywo

Zobacz jakie wyzwanie rzuci Ci Pago. Oglądaj na Twitch i dołącz do zabawy.

Co do wygrania?

 • MIEJSCE I Nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł.
 • MIEJSCE II – VI Nagroda pieniężna w wysokości 300 zł.

Jak wziąć
udział?

 • Punkt 1: Opisz swoją najbardziej pechową historią związaną z grami wideo.
 • Punkt 2: Możesz zgłosić maksymalnie jedną pracę tekstową.
 • Punkt 3: Akceptowane formaty to: ODT, TXT, DOC, DOCX.
 • Punkt 4: Praca nie może przekraczać 1500 znaków (nie wliczając spacji).
 • Punkt 5: Zgłoszenie należy przesłać za pomocą formularza konkursowego.
 • Punkt 6: Pracę można zgłaszać do 28.03.2022 włącznie.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONE

Regulamin wyzwania

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest przez firmę GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości), (zwanej dalej: „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie mBank S.A. Bankowość Detaliczna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 18, kodzie pocztowym 00-850 (zwanym dalej: „Zleceniodawcą”).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w konkursie jest prawo polskie.

UCZESTNIK KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej: „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:
  • ukończyła osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła trzynaście (13) lat i posiada zgodę swojego opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie;
  • zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest jej obywatelem;
  • zapoznała się z brzmieniem regulaminu i zaakceptowała jego treść;
  • spełniła Warunki Uczestnictwa;
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie lub jej opiekun prawny wyraził zgodę na przetwarzanie tych danych.

SZCZEGÓŁY KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej: https://wyzwaniambanku.pl/, w sekcji poświęconej konkursowi o nazwie “Wyzwania Twórców: Wyzwanie z @pago”: https://wyzwaniambanku.pl/challenges/wyzwanie-pago-2. Obie strony stworzone są przez Organizatora.
 2. Konkurs rozpoczyna się 14.03.2022 roku. Okres zgłaszania Prac Konkursowych trwa do 28.03.2022 roku włącznie. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 5.04.2022r. i zostanie ogłoszone na stronie https://wyzwaniambanku.pl/challenges/wyzwanie-pago-2 .
 3. Konkurs polega na przesłaniu zgłoszenia do zadania konkursowego: „Podziel się swoją najbardziej pechową historią związaną z grami wideo!”.
 4. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:
 5. Zgłoszenie musi zostać wykonane na potrzeby konkursu.
 6. W przypadku niespełnienia wymagań technicznych przedstawionych w punktach 9, 10 i 11 zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
 7. Uczestnik zachowuje prawo do publikacji pracy konkursowej we własnych mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest itd. oraz blogach.

ZGŁOSZENIE

 1. Zgłoszenie przyjmowane jest przez formularz dostępny na stronie wyzwania (https://wyzwaniambanku.pl/challenges/wyzwanie-pago-2/#form) i musi zawierać:
  • podpis (ksywka, imię i nazwisko, inicjały, itp);
  • maila kontaktowego;
  • pracę konkursowa zgodna z wymaganiami Regulaminu;
  • zaznaczoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić maksymalnie jedną pracę tekstową.
 2. Aby dane zgłoszenie zostało zakwalifikowane do udziału w Konkursie i podlegało ocenie, musi być przekazane w terminie wskazanym w pkt. 8, zgodnie z wytycznymi postawionymi w pkt. 9, 10, 11 i 14, a ponadto:
  • nie może naruszać dobrych obyczajów przyjętych w społecznościach internetowych,
  • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich; tyczy się to także praw autorskich do oficjalnych materiałów Zleceniodawcy,
  • nie może nawiązywać do alkoholu, narkotyków lub intymnych części ciała, a ponadto przekleństw i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Niedopuszczalne jest także umieszczanie tych słów w wersji ocenzurowanej.
 3. Z chwilą zakwalifikowania zgłoszenia, staje się ono Pracą Konkursową, a użytkownik staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), a ponadto oświadcza, że:
  • jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej i posiada do niej wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie;
  • oświadcza, że Praca Konkursowa jest zgodna z niniejszym Regulaminem, nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich;
  • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu;
  • udziela nieodpłatnej niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora oraz Zleceniodawcy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a także zezwala na potencjalne wykorzystanie Pracy Konkursowej w części lub w całości, na wszelkich polach eksploatacji, które zostały wymienione w punkcie 21 „Przeniesienie Praw Autorskich” tego Regulaminu.
 4. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie i z odbiorem Nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
  • osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu;
  • osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

 1. Z chwilą przedstawienia zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy nieograniczonej w czasie i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, obejmującej w najpełniejszym dopuszczalnym prawem zakresie, wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
  • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
  • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
  • wprowadzanie do obrotu;
  • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych;
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów w tym serwisów społecznościowych – odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
  • publiczne wykonywanie;
  • publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, iPod, iPhone, itp.);
  • wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa;
  • nadawanie drogą emisji telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych;
  • remitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
  • rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xDSL, Ethernet;
  • wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy.

NAGRODA

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • Miejsce I - Nagroda pieniężna w wysokości 3000,00 złotych polskich.
  • Miejsca II - VI - Nagroda pieniężna w wysokości 300,00 złotych polskich.
 1. Nagroda nie podlega zamianie na nagrodę innego rodzaju.
 2. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I PRZEKAZANIA NAGRÓD

 1. Sponsorami nagrody w Konkursie są Organizator oraz Zleceniodawca.
 2. Wysyłka nagród rzeczowych prowadzona jest tylko na terenie Polski.
 3. Podatek od Nagrody za miejsce I odprowadza Organizator.
 4. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora i składające się z jego pracowników, spośród wszystkich zgłoszonych prac, spełniających warunki podane w konkursie.
 5. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników – za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej w odpowiedzi na wiadomość z pracą konkursową.
 6. Zwycięzcy zostaną poproszeni o:
  • rejestrację na stronach internetowych Organizatora. Darmowy profil w serwisie GRY-OnLine.pl można założyć na stronie: https://www.gry-online.pl/rejestracja.asp;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie pozostałych danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”);
  • uzupełnienie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” niezbędnych do doręczenia nagrody (przycisk „uaktualnij/zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”). Dane niezbędne do wydania nagrody, przetwarzane w konkursie to:
   • Miejsce I - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jak również nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego, adres zameldowania w celu prawidłowego odprowadzenia podatku od nagrody (podatek od nagrody odprowadza Organizator), oraz nazwa banku i numer konta bankowego, na który zostanie przekazana nagroda.
   • Miejsca II - VI - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nazwa banku i numer konta bankowego, na który zostanie przekazana nagroda.
 7. Wydanie Nagrody nastąpi po przekazaniu przez Zwycięzców danych niezbędnych do jej wydania, nie później niż w terminie 21 dni roboczych od przekazania tych danych Organizatorowi;
 8. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie do 12.04.2022r., Organizator zastrzega sobie:
  • możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;
  • możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.
 9. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 2 (dwóch) dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których obiektywnie i przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej.
 2. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności GRY-Online można znaleźć na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12 w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.
 3. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcom Nagród oraz odprowadzenia podatku od nagrody, będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:
  • UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzców w celach dostarczenia nagrody);
  • Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, adres, PESEL i adres Urzędu Skarbowego w celach rozliczenia).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania podczas trwania konkursu.
 5. Wszelkie pytania dotyczące przeprowadzania konkursu należy kierować na adres [email protected] wraz z dopiskiem „Pytania – Konkurs Wyzwanie mBank - Pago vol. 2”.
 6. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców na adres Organizatora (podany w pkt. 1 Regulaminu) lub na adres [email protected] wraz z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Wyzwanie mBank - Pago vol. 2”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., mBank S.A. Bankowość Detaliczna, firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 8. Regulamin Konkursu będzie dostępny w terminie od 14.03.2022 r. do 13.05.2022 r. w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie https://wyzwaniambanku.pl/challenges/wyzwanie-pago-2/
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
 10. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem pierwszym powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem https://wyzwaniambanku.pl/challenges/wyzwanie-pago-2/ z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 42. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie organizatora.
 12. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
Rozwiń cały regulamin
Zwiń regulamin

Poprzednie wyzwania

Wyzwanie retrowyzwanie
Wyzwanie: retrowyzwanie
wyzwanie zakończone
Wyzwanie @pago
Wyzwanie: @pago
wyzwanie zakończone
Wyzwanie @diables
Wyzwanie: @diables
wyzwanie zakończone
Wyzwanie @mandzio
Wyzwanie: @mandzio
wyzwanie zakończone
Wyzwanie @nieuczesana
Wyzwanie: @nieuczesana
wyzwanie zakończone
Wyzwanie @urqueeen
Wyzwanie: @urqueeen
wyzwanie zakończone
Wyzwanie
Wyzwanie graficzne
wyzwanie zakończone
Wyzwanie @pago
Wyzwanie: @pago
wyzwanie zakończone
Wyzwanie TVGRYpl
Wyzwanie: TVGRYpl
wyzwanie zakończone

Przydatne dokumenty

Nota prawna

To nie jest oferta.

eKonto osobiste to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę przy 350 zł transakcji nią w miesiącu (lub 7 zł przy braku spełnienia tego warunku), 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 2,50 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.

eKonto możliwości to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę, 0 zł za wypłaty kartą na dowolną kwotę ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Szczegółowe informacje dotyczące eKonta możliwości są umieszczone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym na  www.mBank.pl/m.

Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konta osobiste w mBanku S.A., są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na stronie www.mBank.pl/lp/regulaminy-kont.

Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową. są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na www.mBank.pl/indywidualny/karty/karty-debetowe/karta-do-ekonta.

Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem umożliwiającym regularne oszczędzanie, znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku, dostępnych na stronie www.mBank.pl/cele, w placówkach mBanku oraz u operatorów mLinii.

Opłata za kartę debetową Visa Me wydaną do rachunku dla osób od 13 do 24 lat wynosi 0 zł. Dla Klientów korzystających z rachunków eKonto możliwości wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą w danym miesiącu kalendarzowym są bezpłatne. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony rachunek, kartą debetową Visa Me, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. Dedykowana grafika jest dostępna dla kart debetowych Visa Me. Zasady umieszczania grafik określa Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową Visa Me, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Opłata interchange dla kart debetowych mBanku wynosi 0,2% wartości transakcji.

Szczegóły dotyczące usług płatniczych i systemu płatności BLIK zawiera Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępny na  https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/konta/uslugi-platnicze.

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

Cykliczne rabaty, dalej nazywane mOkazje

Aktualna lista mOkazji dostępna jest w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej mBanku. W przypadku mOkazji oferowanych klientom w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej mBanku w ramach promocji własnych Banku, maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu pieniędzy lub wartość innych korzyści w ramach jednej transakcji płatniczej nie może przekroczyć kwoty 1 000 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 1 000 zł, wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Zwrot z transakcji nastąpi odpowiednio do 75 dni od daty zaksięgowania transakcji spełniającej warunki tej mOkazji na rachunek klienta, którego jest posiadaczem, i z którego została wykonana płatność za zakupy w mOkazjach.

W przypadku mOkazji oferowanych klientom w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej w ramach promocji własnych Banku połączonych z promocjami partnerów mBanku, korzyści przyznawane przez partnera mOkazji inne niż zwrot na rachunek klienta, udzielane są zgodnie z § 6 pkt.1 Regulaminu programu mOkazje. Jeśli korzyści określone w danej promocji są inne niż zwrot pieniędzy oraz przyznaje je i rozlicza bezpośrednio partner nie stosujemy limitu wartości 1000 złotych przy jednej transakcji płatniczej.

Szczegółowe informacje dotyczące mOkazji określa Regulamin programu mOkazje dostępny na www.mBank.pl/mOkazje

Konto od graczy dla graczy

Konto dla graczy zaprojektowali gracze w wieku 13- 30 lat na warsztatach organizowanych przez mBank S.A., w czerwcu 2021r. Benefity konta, oceniało na panelu online 600 graczy w wieku 13- 30 lat. Badanie na panelu online, przeprowadziła firma Beyound Sp. z o.o. na zlecenie mBank S.A. w lipcu 2021r.

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate, otrzymasz jeśli w dniach 28.04.2022-18.05.2022 otworzysz konto dla graczy poprzez stronę: https://www.mbank.pl/dlagraczy. Kod Xbox Game Pass Ultimate wyślemy Ci na podstawie zawartej umowy o prowadzenie bankowego rachunku dla osób fizycznych. Kod ten otrzymasz w formie kafelka w sekcji mOkazje w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta. Pamiętaj, aby otrzymać kod musisz wyrazić zgodę na korzystanie z programu mOkazje. Kod daje bezpłatny 3 miesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass Ultimate Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „I możesz więcej - VII edycja”, Regulaminie Promocji „eKonto osobiste plus premia – edycja III” dostępnych na  https://www.mbank.pl/dlagraczy