Wyzwanie graficzne

Gotowi by podjąć kolejne wyzwanie? Odłóżcie kontrolery i klawiatury, bo tym razem, wraz z mBankiem zapraszamy wszystkich aspirujących grafików do wzięcia udziału w konkursie graficznym. Uzbrójcie się w kredki, farby, tablety czy inne ulubione media artystyczne i uruchomcie pokłady drzemiącej w Was wyobraźni. Przed Wami nie lada zadanie!

„Zaprojektuj front karty bankomatowej skierowanej do graczy”.

Do swojego projektu wykorzystajcie szablon karty przygotowany dla Was przez mBank:

Do zgarnięcia nagrody pieniężne na nadchodzące tytuły i upgrade sprzętu! Co więcej, karty szóstki zwycięzców zostaną opublikowane w galerii kart mBanku i wykorzystane do zaprojektowania unikalnych kart bankowych do ogólnego użytku klientów mBanku!

Na Wasze prace czekamy do 14 grudnia 2021.

O co chodzi
w tym wyzwaniu?

 • Punkt 1: Pobierz szablon karty mBanku.
 • Punkt 2: Zaprojektuj front karty bankomatowej skierowanej do graczy.
 • Punkt 3: Wyślij do nas swoje zgłoszenie.

Zobacz jak zgłosić pracę poniżej!

Co do wygrania?

 • MIEJSCE I

  Nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł.

 • MIEJSCA II – VI

  Nagroda pieniężna w wysokości 300 zł.

Jak wziąć
udział?

 • Punkt 1: Zaprojektuj front karty bankomatowej skierowanej do graczy.
 • Punkt 2: Do swojego projektu wykorzystaj szablon.
 • Punkt 3: Projekt musi przyjąć formę pliku graficznego o rozmiarach 1044×671 px.
 • Punkt 4: Projekt może zostać wykonany dowolną metodą ilustracyjną (digital, kredki, ołówek, itp.).
 • Punkt 5: Projekt nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich; tyczy się to także praw autorskich do oficjalnych materiałów.
 • Punkt 6: Zgłoszenie graficzne musi być zapisane w formacie .jpg lub .png jako załącznik do wiadomości e-mailowej i przesłane na adres [email protected] – e-mail należy zatytułować „Konkurs Wyzwanie Graficzne mBank”.
 • Punkt 7: Zgłoszenie konkursowe nie może być większe niż 15 MB.
 • Punkt 8: W wiadomości e-mailowej należy umieścić formułę: „Udostępniam swój adres e-mailowy firmie GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora mojego adresu e-mail w celu prawidłowego przeprowadzenia i organizacji Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem. Zostałem poinformowany, że mój adres e-mail jako Uczestnika będzie przetwarzany przez okres trwania Konkursu, aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia zwycięzcy.”.
 • Punkt 9: Pracę można zgłaszać do 14.12.2021 włącznie.

Regulamin wyzwania

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest przez firmę GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości), (zwanej dalej: „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie mBank S.A. Bankowość Detaliczna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 18, kodzie pocztowym 00-850 (zwanym dalej: „Zleceniodawcą”).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w konkursie jest prawo polskie.

UCZESTNIK KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej: „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:
  • ukończyła osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła trzynaście (13) lat i posiada zgodę swojego opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie;
  • zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest jej obywatelem;
  • zapoznała się z brzmieniem regulaminu i zaakceptowała jego treść;
  • spełniła Warunki Uczestnictwa;
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie lub jej opiekun prawny wyraził zgodę na przetwarzanie tych danych.

SZCZEGÓŁY KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej: https://wyzwaniambanku.pl/, w sekcji poświęconej konkursowi o nazwie “Wyzwanie Graficzne”: https://wyzwaniambanku.pl/wyzwanie-graficzne/. Obie strony stworzone są przez Organizatora.
 2. Konkurs rozpoczyna się 26.11.2021 roku. Okres zgłaszania Prac Konkursowych trwa do 14.12.2021 roku włącznie. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia okresu zgłaszania Prac Konkursowych.
 3. Konkurs polega na przesłaniu zgłoszenia do zadania konkursowego: „Zaprojektuj front karty bankomatowej skierowanej do graczy”. Zgłoszenie konkursowe musi być pracą graficzną.
 4. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:
  • praca graficzna musi przyjąć formę pliku graficznego o rozmiarach 1044x671;
  • praca może zostać wykonana dowolną metodą ilustracyjną (digital, kredki, ołówek, itp.);
  • zgłoszenie graficzne musi być zapisane w formacie .jpg lub .png jako załącznik do wiadomości mailowej i przesłane na adres [email protected];
  • zgłoszenie konkursowe nie może być większe niż 15 MB;
  • przy tworzeniu pracy należy wykorzystać dostarczony przez Zleceniodawcę szablon karty, który można pobrać na stronie konkursowej by ułożyć grafikę wobec standardowych elementów karty. Przesłana praca graficzna nie powinna jednak zawierać domyślnie nałożonego szablonu.
 5. W konkursie niedozwolone jest wystawienie prezentowanych już wcześniej prac graficznych. Zgłoszenie musi zostać wykonane na potrzeby konkursu.
 6. W przypadku niespełnienia wymagań technicznych przedstawionych w punktach 9, 10 i 11 zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
 7. Uczestnik zachowuje prawo do publikacji pracy konkursowej we własnych mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest itd. oraz blogach.
 8. Organizator informuje, że prace zwycięzców miejsc I-VI będą wykorzystane w całości lub fragmentach przez Zleceniodawcę w celu zaprojektowania unikalnej karty bankomatowej dla graczy, która zostanie udostępniona w galerii kart Zleceniodawcy (https://www.mbank.pl/indywidualny/karty/karty-debetowe/karta-do-konta-visa-foto/ oraz https://www.mbank.pl/indywidualny/karty/karty-debetowe/visa-me/) dla obecnych i nowych klientów banku/posiadaczy konta dla graczy.

ZGŁOSZENIE

 1. Zgłoszenie mailowe przesłane na adres [email protected] musi zawierać:
  • tytuł maila „Konkurs Wyzwanie Graficzne mBank”;
  • do maila powinna być dołączona praca konkursowa zgodna z wymaganiami Regulaminu (grafika bez nałożonego szablonu);
  • w wiadomości mailowej należy umieścić formułę:
   “Udostępniam swój adres mailowy firmie GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora mojego adresu email w celu prawidłowego przeprowadzenia i organizacji Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem. Zostałem poinformowany, że mój adres email jako Uczestnika będzie przetwarzany przez okres trwania Konkursu, aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia zwycięzcy.”

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić maksymalnie jedną pracę.
 2. Aby dane zgłoszenie zostało zakwalifikowane do udziału w Konkursie i podlegało ocenie, musi być przekazane w terminie wskazanym w pkt. 8, zgodnie z wytycznymi postawionymi w pkt. 9, 10 i 11, a ponadto:
  • nie może naruszać dobrych obyczajów przyjętych w społecznościach internetowych;
  • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich; tyczy się to także praw autorskich do oficjalnych materiałów Zleceniodawcy;
  • nie może nawiązywać do alkoholu, narkotyków, tematyk prowokacyjnych (rasizm, przesądy, dyskryminacja, profanacje), przemocy i broni, intymnych części ciała i tematów obscenicznych, a ponadto przekleństw i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Niedopuszczalne jest także umieszczanie tych słów w wersji ocenzurowanej.
  • nie może przedstawiać ogólnie znanych przedstawicieli Kościoła, polityki, sportu, muzyki, rozrywki czy filmów animowanych, a także symboli państwowych i politycznych, religijnych, organizacji lub stowarzyszeń.
  • nie może przedstawiać wizerunku lub nazwy znanych produktów lub usług (zakaz dotyczy także skrótów, logotypów, symboli, znaków), a także zastrzeżonych znaków handlowych.
  • nie może przedstawiać wyrazów w języku innym niż polski.
 3. Z chwilą zakwalifikowania zgłoszenia, staje się ono Pracą Konkursową, a użytkownik staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), a ponadto oświadcza, że:
  • jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej i posiada do niej wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie;
  • oświadcza, że Praca Konkursowa jest zgodna z niniejszym Regulaminem, nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich;
  • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
  • udziela nieodpłatnej niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora oraz Zleceniodawcy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a także zezwala na potencjalne wykorzystanie Pracy Konkursowej w części lub w całości, na wszelkich polach eksploatacji, które zostały wymienione w punkcie 22 „Przeniesienie Praw Autorskich” tego Regulaminu. Do zwycięzców miejsc I-VI zostanie wysłana specjalna umowa o przeniesieniu praw autorskich w celu produkcji kart bankomatowych opatrzonych grafikami zwycięzców.
 4. W wypadku naruszenia praw autorskich, bądź majątkowych Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
 5. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie i z odbiorem Nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
  • osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu;
  • osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

 1. Z chwilą przedstawienia zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy nieograniczonej w czasie i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, obejmującej w najpełniejszym dopuszczalnym prawem zakresie, wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
  • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, kartach bankomatowych, cyfrowo;
  • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, kartach bankomatowych, cyfrowo;
  • wprowadzanie do obrotu;
  • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych;
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów w tym serwisów społecznościowych – odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
  • publiczne wykonywanie;
  • publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, iPod, iPhone, itp.);
  • wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa;
  • nadawanie drogą emisji telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych;
  • remitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
  • rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xDSL, Ethernet;
  • wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy.

NAGRODA

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • Miejsce I
   - Nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych polskich.
  • Miejsca II - VI
   - Nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych polskich
 2. Nagroda nie podlega zamianie na nagrodę innego rodzaju.
 3. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I PRZEKAZANIA NAGRÓD

 1. Sponsorem nagrody w Konkursie jest Organizator oraz Zleceniodawca.
 2. Wysyłka nagród pieniężnych prowadzona jest tylko na rachunki bankowe prowadzone w Polsce.
 3. Podatek od Nagrody za miejsce I odprowadza Organizator.
 4. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora, spośród wszystkich zgłoszonych prac, spełniających warunki podane w konkursie.
 5. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu – za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej w odpowiedzi na wiadomość z pracą konkursową.
 6. Zwycięzcy zostaną poproszeni o:
  • rejestrację na stronach internetowych Organizatora. Darmowy profil w serwisie GRY-OnLine.pl można założyć na stronie: https://www.gry-online.pl/rejestracja.asp;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie pozostałych danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”);
  • uzupełnienie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” niezbędnych do doręczenia nagrody (przycisk „uaktualnij/zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”). Dane niezbędne do wydania nagrody, przetwarzane w konkursie to:
   • Miejsce I
    • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego Zwycięzcy w celu wysyłki nagrody;
    • data urodzenia, numer PESEL, nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania w celu prawidłowego odprowadzenia podatku od nagrody.
   • Miejsca II - VI
    • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego Zwycięzców w celu wysyłki nagrody.
  • wypełnienie umowy przekazania praw autorskich w celu umieszczenia pracy w galeriach kart mBank oraz na kartach bankomatowych dla obecnych i nowych klientów banku/posiadaczy konta dla graczy wspomnianej w punkcie 18.
 7. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie:
  • możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;
  • możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.
 8. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 2 (dwóch) dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których obiektywnie i przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej.
 2. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności GRY-Online można znaleźć na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12 w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.
 3. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcom Nagród będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:
  • Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, PESEL i adres Urzędu Skarbowego w celach rozliczenia).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania podczas trwania konkursu.
 5. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców na adres Organizatora (podany w pkt. 1 Regulaminu) lub na adres [email protected] wraz z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Wyzwanie Graficzne mBank”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., mBank S.A. Bankowość Detaliczna, firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
 8. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem pierwszym powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem https://wyzwaniambanku.pl/wyzwanie-graficzne/ z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 40. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Konkursu.
 10. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 11. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Rozwiń cały regulamin
Zwiń regulamin

Poprzednie wyzwania

Wyzwanie Saints Row
Wyzwanie: Saints Row
wyzwanie zakończone
Wyzwanie Wyzwanie wakacyjne
Wyzwanie: Wyzwanie wakacyjne
wyzwanie zakończone
Wyzwanie @nieuczesana
Wyzwanie: @nieuczesana
wyzwanie zakończone
Wyzwanie Kaluch & Mandzio
Wyzwanie: Kaluch & Mandzio
wyzwanie zakończone
Wyzwanie retrowyzwanie
Wyzwanie: retrowyzwanie
wyzwanie zakończone
Wyzwanie @pago
Wyzwanie: @pago
wyzwanie zakończone
Wyzwanie @diables
Wyzwanie: @diables
wyzwanie zakończone
Wyzwanie @mandzio
Wyzwanie: @mandzio
wyzwanie zakończone
Wyzwanie @nieuczesana
Wyzwanie: @nieuczesana
wyzwanie zakończone
Wyzwanie @urqueeen
Wyzwanie: @urqueeen
wyzwanie zakończone
Wyzwanie
Wyzwanie graficzne
wyzwanie zakończone
Wyzwanie @pago
Wyzwanie: @pago
wyzwanie zakończone
Wyzwanie TVGRYpl
Wyzwanie: TVGRYpl
wyzwanie zakończone

Przydatne dokumenty

Nota prawna

To nie jest oferta.

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

eKonto osobiste to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę przy 350 zł transakcji nią w miesiącu (lub 7 zł przy braku spełnienia tego warunku), 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 2,50 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.

eKonto możliwości to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę, 0 zł za wypłaty kartą na dowolną kwotę ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Szczegółowe informacje dotyczące eKonta możliwości są umieszczone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym na www.mBank.pl/m

Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konta osobiste w mBanku S.A., są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na stronie www.mBank.pl/lp/regulaminy-kont

Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na www.mBank.pl/indywidualny/karty/karty-debetowe/karta-do-ekonta. Pamiętaj, że mBank udostępnia aplikację tylko za pomocą autoryzowanych sklepów – App Store (iOS - Apple), Google Play (Android), AppGallery dla telefonów Huawei. Do pobrania oraz aktualizacji aplikacji używaj zawsze tych sklepów, ponieważ znajdujące się tam programy są cyfrowo podpisane i przechodzą proces weryfikacji, a więc gwarantują Ci bezpieczeństwo. Nigdy nie pobieraj aplikacji z niezaufanych źródeł! Nową aplikację możesz pobrać jeśli Twoje urządzenie ma system operacyjny w wersji minimum Android 7.0 lub iOS 13.0 (lub nowsze). Zapoznaj się z polityka prywatności aplikacji mobilnych https://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/polityka-prywatnosci-mobile.html Zapoznaj się z polityką prywatności aplikacji mobilnych. Więcej informacji na: https://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/polityka-prywatnosci-mobile.html Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem umożliwiającym regularne oszczędzanie, znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku, dostępnych na stronie www.mBank.pl/cele/2, w placówkach mBanku oraz u operatorów mLinii.

Opłata za kartę debetową Visa Me wydaną do rachunku dla osób od 13 do 24 lat wynosi 0 zł. Dla Klientów korzystających z rachunków eKonto możliwości wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą z w danym miesiącu kalendarzowym są bezpłatne. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony rachunek, kartą debetową Visa Me, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. Dedykowana grafika jest dostępna dla kart debetowych Visa Me. Zasady umieszczania grafik określa Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową Visa Me, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Opłata interchange dla kart debetowych mBanku wynosi 0,2 % wartości transakcji.

Szczegóły dotyczące usług płatniczych i systemu płatności BLIK zawiera Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępny na https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/konta/uslugi-platnicze

Cykliczne rabaty, dalej nazywane mOkazje

Aktualna lista mOkazji dostępna jest w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej mBanku. W przypadku mOkazji oferowanych klientom w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej mBanku w ramach promocji własnych Banku, maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu pieniędzy lub wartość innych korzyści w ramach jednej transakcji płatniczej nie może przekroczyć kwoty 1 000 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 1 000 zł, wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Zwrot z transakcji nastąpi odpowiednio do 75 dni od daty zaksięgowania transakcji spełniającej warunki tej mOkazji na rachunek klienta, którego jest posiadaczem, i z którego została wykonana płatność za zakupy w mOkazjach. W przypadku mOkazji oferowanych klientom w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej w ramach promocji własnych Banku połączonych z promocjami partnerów mBanku, korzyści przyznawane przez partnera mOkazji inne niż zwrot na rachunek klienta, udzielane są zgodnie z § 6 pkt.1 Regulaminu programu mOkazje. Jeśli korzyści określone w danej promocji są inne niż zwrot pieniędzy oraz przyznaje je i rozlicza bezpośrednio partner nie stosujemy limitu wartości 1000 złotych przy jednej transakcji płatniczej.

Szczegółowe informacje dotyczące mOkazji określa Regulamin programu mOkazje dostępny na www.mBank.pl/mOkazje

Konto od graczy dla graczy

Konto dla graczy zaprojektowali gracze w wieku 13- 30 lat na warsztatach organizowanych przez mBank S.A., w czerwcu 2021r. Benefity konta, oceniało na panelu online 600 graczy w wieku 13- 30 lat. Badanie na panelu online, przeprowadziła firma Beyound Sp. z o.o. na zlecenie mBank S.A. w lipcu 2021r.